giovedì 29 dicembre 2011

NATALE  ORTODOSSO
 
PATRIARCATO DI MOSCA
PARROCCHIA CRISTIANA ORTODOSSA
“SAN GIOVANNI DI KRONSTADT”
Palazzo Gallo – CASTROVILLARI
UFFICIATURE FESTEGGIAMENTI
Del Santo Patrono “San Giovanni di Kronstadt”
Domenica 1 gennaio 2012 alle ore 17.00:
Vespro (Vecernie)
Lunedì 2 gennaio 2012  ore 16,30:
Divina Liturgia 
UFFICIATURE PER IL SANTO NATALE
6 Gennaio 2012 Vigilia:
Ore 16.00 grandi Ore e Vespro (Vecernie)
7 Gennaio 2012
Natività nella carne di N.S.G.C.
Divina Liturgia   Ore  10.00                                                    
Священник  Giovanni  Capparelli
BUON NATALE 
A TUTTI I FEDELI ORTODOSSI

lunedì 26 dicembre 2011

Ricevo dal carissimo cugino e sindaco di Acquaformosa, Giovanni Manoccio

Lettera aperta
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Quotidiano della Calabria
I Vangeli di Matteo e Marco riportano due distinti episodi in cui Gesù moltiplicò pani e pesci per dare da mangiare alla moltitudine che lo aveva seguito: nel primo (Matteo 14,13-21, Marco 6,30-44) con cinque pani e due pesci sfamò cinquemila persone, nel secondo (Matteo 15,32-39, Marco 8,1-10) con sette pani e "pochi pesciolini" sfamò quattromila persone.
Il Presidente e la Giunta Regionale stanno imitando il “Messia” nella moltiplicazione dei paesi di popolazione Grecanica della provincia di Reggio Calabria, che con un colpo di magia passano da 5 a 15. Ne deriva che la popolazione dei grecanici aumenta da 11.137 abitanti a 45.717 più gli abitanti di Reggio Calabria dichiarati interamente come “Minoranza Etnica” ma non possibili di finanziamento con i PISR in quanto destinatari di altre risorse comunitarie (PISU).
Nella ripartizione dei PISR –Minoranze Etniche- i paesi di lingua “Grecanica” passano da un finanziamento di circa 3milioni di € a circa 7 milioni di €,scippando le risorse ai paesi di minoranza “Arbëreshe” a cui vengono sottratti circa 5 milioni Euro. La Provincia di Reggio Calabria diventa la Provincia a più alta presenza di minoranze dopo quelle di confine del Nord Italia, il tutto in contraddizione con la Legge di riconoscimento delle Minoranze la 482-99 che parla di riconoscimento delle minoranze e di tutela delle isole linguistiche, riconoscendo la peculiarità della parlata come unico fondamento per classificare un paese di minoranza. Nella Provincia di Reggio Calabria avviene che su generici riferimenti di carattere culturale si dichiarano paesi di recente insediamento come “ isole linguistiche “, forse scoprendo nuove e recenti migrazioni di cui la storia non fa cenno. A mio parere è il trionfo della solita politica dei “furbetti di quartiere” che riescono anche a inventarsi numeri ed insediamenti nuovi pur di scippare risorse ad un’altra importante cultura di minoranza, per di più insediata in una Provincia diversa da quella del Presidente della Giunta Regionale, che per la prima volta poteva contare su risorse proprie che venivano sancite dai dati ISTAT e non da parentele o affinità politiche. Eppure non più tardi di una mese fà l’Assessore alle Risorse Comunitarie On.Mancini, in un convegno di presentazione dei PISR avvenuto a Vaccarizzo, paese Arberesh, dichiarava ai microfoni del TG3 che le risorse della nostra minoranza era di circa 11 milioni di €. Mi chiedo e chiedo a voi signori del “Vapore” cosa è successo nel frattempo? È vero che vi siete ispirati a Marco e Matteo? Sappiate che con queste vostre scelte non farete altro che creare indignazione tra i tanti cultori e abitanti dei paesi “Arbëreshë” che con sacrificio e abnegazione hanno conservato un importante bagaglio di arte, cultura e storia, oltre che un patrimonio linguistico di prim’ordine. Mi auguro e Auguro a Lei signor Presidente che si possa riparare all’errore oppure non continuare con la prossima emanazione del bando a proseguire nell’errore. Spero altresì che i Consiglieri Regionali della nostra provincia possano frenare tutta
questa logica di scippo delle risorse che quotidianamente sta avvenendo a danno della Provincia di Cosenza.
Shumë urime për Krishtlindjen dhe Vitin e Ri
Acquaformosa Giovanni Manoccio
Sindaco Indignato di Acquaformosa

sabato 24 dicembre 2011

Krishtlindje 2011
Kapërcimi i së pamundurës nga ana njerëzore
† Anastasi
Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë
Klerit dhe popullit shpresëtar Orthodhoks,
Bij të shtrenjtë më Zotin,
“Perëndia u shfaq në mish” (1 Tim. 3:16)
      Kapërcimi i së pamundurës nga ana njerëzore është mesazhi themelor i të kremtes së madhe që feston sot bota e krishterë. Madje edhe mendja më e guximshme nuk e kishte përfytyruar se “vetë Perëndia i paafrueshëm dhe i pakapshëm do të merrte natyrën njerëzore dhe do të shfaqej në mish”. Për logjikën klasike, diçka e tillë i takon sferës së të pamundurës.
      Pikërisht, këtë kapërcim të së pamundurës nga ana njerëzore festojmë sot me madhështi. Dhe thirremi ta gëzojmë, pavarësisht realitetit të ashpër që përjetojmë. Biri dhe Fjala e Perëndisë u bë njeri, hyri në historinë njerëzore. Fakti “që u shfaq” nënkupton jetën e mëparshme e të përjetshme të Fjalës. “Duke qenë Perëndi dhe Bir i Perëndisë e duke pasur natyrën të padukshme, u shfaq në të gjithë, duke u bërë njeri (Theodhoriti, episkopi i Kiros). Liria e Perëndisë nuk njeh cak. Po ashtu dhe dashuria e Tij, që është cilësia e Tij thelbësore.
“Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne” (Jn. 1:14). Biri dhe Fjala e Perëndisë, duke marrë trupin njerëzor shfaqi njëkohësisht vlerën e pashtershme dhe rëndësinë unikale që ka kjo krijesë e Tij e mrekullueshme. Dhe zbuloi se qëllimi final i njeriut është të bëhet banesë e Perëndisë. Me bërjen e Tij njeri, Krishti shfaqi dinamikën e lirisë dhe të dashurisë së Perëndisë personal, e pakapshme kjo për mendjen e njerëzore. I vendosi marrëdhëniet njerëzore me Atë mbi një bazë të re.
      Të gjithë sa vështrojmë me besim e dashuri te Biri dhe Fjala e Perëndisë që u bë njeri, e kuptojmë se Ai mbetet përfundimisht rruga (Jn.14:6) që udhëheq mrekullisht nëpër shtigjet e jetës. Dhe shumë nga ne kemi përvojë vetjake, se atje ku të gjitha duken të mbyllura e të errëta, Ai hap rrugë shpëtimtare.
      Kapërcimi i së pamundurës nga ana njerëzore, që na zbulojnë Krishtlindjet, nuk shpallet me trumbeta dhe me premtime pompoze publike. Ndërhyrjet e Perëndisë mbeten për çdo kohë jo të zhurmshme e mistike. Ato i karakterizon thjeshtësia dhe përulësia, ndërkohë që ruajnë origjinalitet të jashtëzakonshëm. Dhe këto ndërhyrje vazhdojnë në shekuj.
      Ligjet e natyrës që rregullojnë botën nuk e përjashtojnë ndërhyrjen e Perëndisë Krijues, Ligjvënës dhe Providencial. Me lirinë dhe dashurinë e Tij, nuk resht së vepruari, kur Ai e gjykon me vend, për kapërcimin e së pamundurës nga ana njerëzore, me mënyra të mrekullueshme. Sigurisht, kur nuk ekziston besimi te Perëndia i dashurisë, i Cili është i lirë nga çdo lloj nevoje, njeriu mohon mundësinë e mrekullisë. Ndërkohë, i krishteri pranon me përulësi pafuqishmërinë e natyrës njerëzore dhe i kërkon Atij, i Cili është i pafund dhe i tërëfuqishëm, t’i falë mundësinë e përmbilogjikshme dhe ndriçimin për të pranuar mrekullinë.
      Kohët e fundit, kushtet e vështira për shkak të krizës së përgjithshme morale dhe ekonomike kanë çuar në rrugë të shumta pa krye. Në këtë atmosferë të mjegullt e mbytëse, e kremtja e Krishtlindjeve vjen që të dhurojë dritë ngushëlluese. Të sigurojë se Biri i Perëndisë u bë njeri që të qëndrojë gjithmonë “me ne”. Perëndia nuk na braktis, edhe kur shpesh E harrojmë dhe sillemi sikur të mos ekzistojë.
      Krishti shfuqizon me mënyra të mrekullueshme të pamundurat nga ana njerëzore. “Se nuk ka punë që të jetë e pamundur për Perëndinë” (Lluk. 1:37). Por nuk është “Deus ex machina” i tragjedisë antike. Ai respekton lirinë tonë dhe shpreson që edhe ne të vëmë në përdorim mundësitë që i ka falur natyrës sonë njerëzore.
      Ekzistojnë shumë gjëra që rëndom i quajmë “të pamundura”, të cilat ftohemi t’i kapërcejmë me hirin e Tij, duke filluar nga ato që kanë lidhje të drejtpërdrejtë e personale. Në pamje të parë, çlirimi nga pasionet tona, nga dashuria e sëmurë për veten, lakmia, epshi trupor, gënjeshtrat, nga indiferenca ndaj drejtësisë dhe ligjshmërisë, ndaj  solidaritetit me të tjerët ngjan pothuajse e pamundur. Për më tepër, njëkohësisht shprehemi se është “e pamundur” të ndërmarrim iniciativa që lypin sakrifica, për hir të bashkësisë më të gjerë shoqërore. Në të kundërt, besimi dhe marrëdhënia personale me Krishtin, shpengojnë dhe vënë në lëvizje fuqi të fshehura brenda nesh për kapërcimin e të pamundurave nga ana njerëzore. Njëkohësisht injektojnë energji jetësore të mahnitshme në shpirtin njerëzor, që të rezistojë në kushtet më të disfavorshme të privimit, përndjekjeve, trysnive dhe të vazhdojë të veprojë me optimizëm krijues. Këtë përvojë e përmbledh dëshmia e apostull Pavlit: “Të gjitha mund t’i bëj me anë të Krishtit që më jep fuqi” (Fil. 4:13).  
      Të kremtet e Kishës na ftojnë të rishikojmë jetën tonë. Të vijmë në vete nga turbullimi dhe depresioni. Të ripërtërijmë besimin dhe sigurinë tonë se Krishti, ardhjen në botë të të Cilit festojmë sot, qëndron gjithmonë  “me ne”; se “të pamundurat për njerëzit, janë të mundura për Perëndinë” (Lluk. 18:27). Të ndryshojmë mënyrën e të menduarit dhe të sjelljes. Të bashkërendojmë jetën tonë me vullnetin e Tij. Dhe ky ndryshim personal reflekton gjithmonë me bamirësi në bashkësinë më të gjerë shoqërore; fuqizon durimin, solidaritetin me të tjerë, paqen, krijimtarinë, me mënyra që shpesh mbeten të padukshme, por që janë esenciale.
      “Perëndia u shfaq në mish...”.
      Vëllezërit e mi, kapërcimi i së pamundurës nga ana njerëzore mbetet përherë mesazhi qendror i Krishtlindjeve dhe përvoja vetjake e atyre që jetojnë në Krishtin.
Uroj nga zemra, që kjo bindje të fuqizohet brenda nesh gjatë kësaj periudhe festive, të na ngushëllojë dhe të na mbështesë në vitin që vjen.
      Krishtlindje të bekuara! Viti i Ri qoftë i mbushur me durim ngazëllues!
                           
                                Me të gjithë dashurinë time më Krishtin,
† Anastasi
Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë

lunedì 28 novembre 2011

Ingresso nel Tempio del piccolo Erik Raul.


Compiuti i quaranta giorni dalla nascita, Gesù, venne condotto dai genitori al Tempio per adempiere alle prescrizioni della Legge.
Questo pomeriggio, anche il piccolo Erik Raul, dai genitori, accompagnato anche dai padrini, è portato in Chiesa per compiere, come il Signore, il suo ingresso nel Tempio e ricevere lui e la mamma la benedizione, in attesa del battesimo.

venerdì 25 novembre 2011

 
 
 
Care Fedeli, Cari Fedeli:
Domenica 27 novembre
con inizio alle ore 10.00
presso la Parrocchia Ortodossa del
PATRIARCATO DI MOSCA 
dedicata a
SAN GIOVANNI DI KRONSTADT
in Castrovillari, Palazzo Gallo
Piazza Vittorio Em. II
 
C E L E B R E R E M O
la Divina Liturgia domenicale.
Tono VII
Santo Apostolo Filippo
Non mancate, la vostra e la nostra
Santa Chiesa Ortodossa 
vi aspetta !

mercoledì 23 novembre 2011

http://www.blogger.com

Sull’inizio del Digiuno della Natività
del rev. padre Sergei Sveshnikov[1]
Tradotto per © Tradizione Cristiana da E. M. novembre 2011
 
 
 
Abbiamo cominciato il gioioso e santo Digiuno della Natività. Il digiuno inizia il 28 novembre ovvero 40 giorni prima della Natività nella carne del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e si conclude il giorno della festa stessa ovvero il 7 gennaio secondo il calendario secolare. Proprio come gli Ebrei vagarono nel deserto per quarant’anni prima di entrare nella Terra Promessa, la santa Chiesa ci conduce per quaranta giorni nel deserto del digiuno prima di entrare nella promessa di Dio che è stata rivelata nella Natività. Per gli Ebrei si è trattato di scrollarsi di dosso le catene della schiavitù fisica, mentale e spirituale. Un’intera generazione di persone nate e cresciute nella schiavitù egiziana era morta prima di coloro che non ricordavano più d’essere stati schiavi e a quelli che erano nati liberi fu consentito di entrare nella “terra dove scorrono latte e miele” (Esodo 3, 8). E così è con noi: dobbiamo scuoterci di dosso le catene della schiavitù per i peccati e le passioni fisiche, mentali e spirituali. Dobbiamo smettere di essere schiavi del peccato e diventare amici di Cristo, osservando i Suoi comandamenti (Giovanni 15, 14).
Ci sono diversi aspetti del digiuno, che sono tutti importanti e collegati tra loro. La prima cosa a cui molte persone pensano sono i limiti nella qualità e quantità dei cibi che mangiamo. Il Digiuno della Natività non è così rigoroso come altri digiuni - è consentito il pesce in tutti i sabati e le domeniche, tranne l’ultimo fine settimana prima della Natività (2-3 gennaio)[2], e in diverse feste della Chiesa: l’Ingresso della Theotokos nel Tempio (4 dicembre) e la sua apodosi (8 dicembre), le feste dell’Icona della Theotokos (del Segno) di Kursk (10 dicembre), di san Sabbas il santificato (18 dicembre), della Concezione della Madre di Dio (22 dicembre), e dei santi Herman dell’Alaska e il martire Pietro l’Aleute (25 dicembre).
Perché digiuniamo dai cibi? - Perché siamo esseri sani. Cristo non è venuto per salvare soltanto le nostre anime, ma tutto di noi: corpo, anima, mente, spirito, volontà e tante “parti” quante ognuno ne può contare. Ha preso il nostro intero essere umano su di sé, tutta la nostra natura umana, e ha “guarito il corpo intero di un uomo” (Giovanni 7, 23). Nell’ordine determinato da Dio, il nostro spirito deve muoverci verso Dio, la nostra anima deve trovare la sua ispirazione nella direzione dello spirito, e il nostro corpo deve essere nutrito nel fare la volontà del Padre (Giovanni 4, 34; cfr. Matteo 4, 4). Il Peccato perverte questo ordine divino, e la nostra carne si nutre di questo mondo e diventa una schiava del cibo, la nostra anima trova ispirazione nelle cose della carne, e il nostro spirito non ha più fame di Dio, ma trova la sua direzione nelle passioni dell’anima.
La Santa Chiesa ci dona tempi di digiuno per aiutarci a guarire e restaurare la nostra natura corrotta. Un atleta non vince un premio prima di aver esercitato pazientemente la disciplina e “l’auto-controllo in tutte le cose” (I Corinzi 9, 25). E se si vuole ricevere una “corona incorruttibile” (ibid.), dobbiamo fare lo stesso e iniziare prendendo il controllo di ciò che in noi è più materiale, ripristinando l’ordine divinamente stabilito e raggiungendo ciò che è più spirituale. Se non possiamo controllare le nostre pance, come possiamo sperare di controllare le nostre lingue e i pensieri, come possiamo sperare di cominciare a combattere le nostre passioni? Dobbiamo imparare a disciplinare i nostri corpi, perché senza questo fondamento non si può iniziare a costruire le mura del tempio della nostra anima. E proprio come lo scopo delle fondamenta non è in sé stesse, ma in ciò che può essere costruito su di esse, lo scopo di prendere il controllo della nostra carne sta nel liberare l’anima dall’essere controllata da essa.
Quest’anno l’inizio del nostro Digiuno della Natività è caduto il giorno dopo il Ringraziamento[3]. So che per alcuni il piatto principale non è stato un tacchino o una torta di zucca, ma altre persone che hanno lacerato e divorato con pettegolezzi, giudizi, parole cattive e pugnalate alle spalle. A che serve il digiuno se continuano a banchettare con gli esseri umani? È cosa buona la loro astinenza dalle carni, se la loro lingua si abbatte sugli altri come mannaia da macellaio?
Il re e profeta Davide dice: “Trattieni la lingua dal male” (Psalmo 34, 13)[4], e “Benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode è continuamente nella mia bocca” (34, 1-2). Se vogliamo che i nostri digiuni siano qualcosa di più di un programma di dimagrimento, dobbiamo seguire il comando prescritto dal profeta. Dovremmo imparare a controllare la nostra lingua e i nostri pensieri, indirizzando entrambi alla comunione con Dio. In ogni momento, ma soprattutto durante i digiuni, dobbiamo essere “sobri e vigilanti”, perché il nostro “avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi divorare” (I Pietro 5, 8). Ma nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo abbiamo una sicura protezione dagli attacchi del demonio.
Accorrete a Cristo nella preghiera, ma state attenti che la vostra preghiera non diventi come “un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna” (I Corinzi 13, 1). Prestate molta attenzione alle parole delle preghiere, non rendetele solo parole di qualcuno ripetute da voi, ma veramente parole vostre che provengono da tutto il vostro cuore, dalla vostra anima, e da tutta la vostra mente (cfr. Matteo 22, 37).
Accorrete a Cristo nella lettura degli Evangeli, ma state attenti che non diventi un lavoretto il cui significato si dimentica nel minuto in cui il libro viene chiuso. Chiedete alla Santissima Madre di Dio di aiutarvi a mantenere tutte le cose che si leggono negli Evangeli e a meditarle nel vostro cuore (cfr Luca 2, 19 e 51) mentre trascorrete la vostra giornata, glorificando Dio per la sua abbondante misericordia su di noi.
Accorrete a Cristo nel leggere le vite dei suoi santi, ma assicuratevi di avere una vita che segue le orme dei santi uomini e delle sante donne che sono venuti prima di voi. Noi non studiamo le vite dei santi per il loro valore letterario o come un passatempo prima di andare a letto. Essi sono un esempio vivente di cosa significhi essere cristiani, ed amare Dio, e amarci gli uni gli altri.
Ma soprattutto, accorrete a Cristo nella comunione del suo Corpo e del Sangue, ma fatelo con umiltà e pentimento, perché con il boccone non entri in voi Satana, come ha fatto in Giuda (Giovanni 13, 27).
Che il misericordioso Dio benedica questo tempo del nostro digiuno. Possa Egli accettare i nostri piccoli sforzi umani e la sua grazia divina “che guarisce sempre ciò che è infermo e supplisce a ciò che manca”[5], riceva le nostre preghiere e guidi la nostra vita verso i Suoi comandamenti. Possa Egli “santificare le nostre anime, rendere casti i nostri corpi, correggere i nostri pensieri, e purificare le nostre intenzioni”[6], che insieme con “le assemblee degli angeli e i cori dei martiri”[7] possiamo sempre glorificare la Santissima Trinità.
Amìn.

Testo originale in: Fr. Sergei Sveshnikov's blog


sabato 12 novembre 2011

Dalla Chiesa Ortodossa Russa

Il Patriarca incontra i dirigenti della Fondazione S. Gregorio il Teologo

 Il  9 novembre 2011, il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha incontrato nella sua residenza di lavoro i dirigenti della Fondazione umanitaria intitolata a San Gregorio il Teologo.

All’incontro hanno partecipato i co-fondatori: il metropolita Hilarion di Volokolamsk, Presidente del Dipartimento per le Relazioni Esterne del Patriarcato di Mosca,  V. Yakunin, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “Protek”, e il direttore esecutivo della Fondazione L. Sevastyanov.
Al Primate della Chiesa Russa è stata presentata una relazione sulle attività caritative della Fondazione.
Nell’evidenziare il vasto campo di programmi ecclesiastici, educativi, didattici, sociali e culturali, assistiti dalla Fondazione, Sua Santità ha sottolineato che tra queste iniziative rientra anche il sostegno al Dipartimento per le relazioni esterne e alla Scuola di formazione post-laurea e dottorato della Chiesa Russa, intitolata ai Santi Cirillo e Metodio.
“Vorrei ringraziare innanzitutto per l’aiuto al Dipartimento per le relazioni esterne – ha detto Sua Santità, rivolgendosi a V. Yakunin. – Grazie a questo aiuto, è possibile realizzare un certo numero di programmi importanti, compresi i viaggi del presidente del Dipartimento. Raggiungere luoghi lontani richiede più risorse, che la Chiesa non ha. Essendo stato io stesso Presidente del Dipartimento, so quanto è difficile organizzare tali visite, ricordo come è stato doloroso quando non vi era alcuna certezza che qualcuno finanziasse un viaggio già programmato. Il fatto che oggi il vostro supporto abbia una base continuativa è un grande aiuto”.
Riferendosi alla Scuola di formazione post-laurea e dottorato, Sua Santità ha detto: “Attribuisco grande importanza a questo Istituto. E’ stato aperto da poco tempo, quando la nostra Chiesa ha iniziato ad adottare il sistema di Bologna. La Scuola svolge un ruolo molto importante per la formazione di specialisti qualificati, che accedono ai master e al dottorato. Affinché la Scuola si regga, accanto al lavoro svolto dal rettore, il metropolita Hilarion, e a quello dei docenti, del personale e degli studenti, molto importante è la parte economica”.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha ringraziato la Fondazione San Gregorio il Teologo per la partecipazione al restauro di tutto l’edificio, sede della Scuola di formazione post-laurea e dottorato, e per il sostegno alle attività dell’istituzione.
Durante l’incontro, sono stati discussi vari progetti di beneficenza.
V. Yakunin ha ringraziato il Patriarca per il continuo sostegno alla Fondazione San Gregorio il Teologo, e ha presentato in dono un incensiere antico con vetro multicolore, realizzato nei laboratori di Rostov Velikij.
______________________________
La Fondazione San Gregorio il Teologo si è costituita nel mese di agosto 2009. Suoi obiettivi principali sono il supporto del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, l’attuazione di progetti di istruzione per lo sviluppo della formazione teologica e scientifica della Chiesa, in particolare il sostegno alla Scuola di formazione post-laurea e dottorato, e ad altri programmi della Chiesa ortodossa russa.
La fondazione assiste anche la scuola ortodossa di S. Elia di Murom presso il Monastero della Santa Trasfigurazione a Murom, e finanzia conferenze teologiche e eventi internazionali, l’ultimo dei quali è stato il simposio internazionale “Aspetti etici dell’attività bancaria e del ruolo sociale delle banche: l’esperienza della Russia e dell’Italia” (Mosca, novembre 2011).
Domani
Domenica 13 novembre
con inizio alle ore 10.00
presso la Parrocchia Ortodossa del
PATRIARCATO DI MOSCA
SAN GIOVANNI DI KRONSTADT
in Castrovillari, Palazzo Gallo
Piazza Vittorio Em. II
 
C E L E B R E R E M O
la Divina Liturgia domenicale.
Non mancate, la Chiesa ortodossa 
vi aspetta !

sabato 5 novembre 2011

Dal sito: http://www.tradizione.oodegr.com

La Chiesa negli ultimi tempi
di Alexander Kalomiros
 
Il mondo ed il diavolo stanno conducendo la Chiesa a tali spaventose prove che potrebbe arrivare il giorno in cui tutti i vescovi della terra entrino in comunione con gli eretici. Che cosa faranno allora i fedeli? Che cosa faranno i pochi che hanno l’eroismo di non seguire le masse, di non seguire i loro parenti, i vicini, e i loro concittadini?
Tutti i fedeli dovranno capire che la Chiesa non è là dove sembra essere. Le Liturgie continueranno ad essere eseguite, e le chiese saranno piene di gente, ma la Chiesa non avrà alcun rapporto con tali chiese o con quel clero e quei fedeli. La Chiesa è dove è la Verità. I fedeli sono coloro che continuano la Tradizione ininterrotta dell’Ortodossia, che è opera del Santo Spirito. Quei sacerdoti veri sono quelli che pensano, vivono, e insegnano come i Padri ed i Santi della Chiesa han fatto, o almeno non respingono il loro insegnamento. Laddove tale continuità di pensiero e di vita non esiste, è una falsità parlare di Chiesa, anche se tutti i segni esteriori parlano di essa.
Si troverà sempre un sacerdote canonico, ordinato da un vescovo canonico, che seguirà la Tradizione. Intorno a questi sacerdoti si riuniranno i piccoli gruppi di fedeli che rimarranno fino agli ultimi giorni. Ognuno di questi piccoli gruppi sarà una Chiesa Cattolica locale di Dio. I fedeli troveranno in essa tutta la pienezza della grazia di Dio. Essi non hanno bisogno di vincoli amministrativi o di altro, perché la comunione che esisterà tra di loro sarà la più perfetta che ci possa essere. Sarà la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, la comunione nel Santo Spirito. I legami aurei dell’immutabile Tradizione Ortodossa collegheranno quelle Chiese tra di loro così come con le Chiese del passato, con la Chiesa trionfante del Cielo. In questi piccoli gruppi la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica sarà conservata intatta.
Naturalmente, è una bella cosa l’ordine e il coordinamento che dovrebbe esistere nel funzionamento esterno delle varie Chiese, e che le Chiese meno importanti dovrebbero ricevere la loro guida e orientamento dalle Chiese più importanti, il modo in cui sono ora insieme le diocesi, metropoli, arcidiocesi, e patriarcati, ma negli ultimi giorni, tali relazioni esterne e contatti esterni saranno impossibili per la maggior parte del tempo. Quando l’età dell’Anticristo sarà prossima, anche l’Arca della Chiesa sarà difficile da discernere. Ci sarà una tale confusione nel mondo che una Chiesa non sarà in grado di essere certa dell’ortodossia di un altra a causa della moltitudine di falsi profeti che riempirà il mondo e che diranno: “qui è Cristo”, e “c’è Cristo”. Qualsiasi cosa sarà accettata ufficialmente come la Chiesa, avendo a poco a poco già tradito i tesori della Fede, sarà stata assimilata dall’indescrivibile, unificante marmellata, che manterrà la maggior parte dei segni esteriori della Chiesa con astuzia satanica. Qua e là, piccoli gruppi di fedeli, con qualche prete conserveranno ancora la vera Tradizione viva. Tuttavia, ci potrebbero essere anche incomprensioni tra le vere Chiese Ortodosse a causa della confusione delle lingue che esiste nella contemporanea Babele. Ma nulla di tutto questo potrà mai spezzare l’unità essenziale della Chiesa.
Ma chi sarà in grado di riconoscere la Chiesa di Cristo in quei piccoli, disprezzati gruppi di fedeli che mancano di tutto lo splendore mondano? Eppure, alla fine del tempo, la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica sarà solo quelle piccole parrocchie dimenticate ed esteriormente disunite, che potranno anche essere all’oscuro dell’esistenza delle altre, ma saranno unite tra loro dai mistici legami del Corpo e del Sangue del Signore, nel Santo Spirito, con la comune Fede e Tradizione che rimarranno senza macchia.
Da: Contro la falsa Unione, di Alexander Kalomiros
Tradotto per © Tradizione Cristiana da E. M. ottobre 2009

Giovanni Festa commento sulla bacheca di Ortodossi in Italia: sempre con delicatezza e per tirare una pietra nello stagno

Avviso ai naviganti fratelli e sorelle ortodossi in Italia
All’interno della necessaria distinzione tra convertiti (Dio ci liberi da simile iattura) e ritornati sanamente e santamente all’Una ed Indivisa:

1- La separazione dell’occidente cristiano dall’Una ed Indivisa è convenzionalmente fotografata al 1054 e non al 1964 
2- Cioè non è stato il Concilio Vaticano II a portare l’occidente cristiano( e in particolare la Chiesa di Roma Antica) fuori dall’Una ed Indivisa .L’Occidente cristiano ne era già e da tempo fuori

3- Anzi il Concilio Vaticano II è stato probabilmente l’ultimo tentativo (non riuscito sconfitto ed abortito) per ridare all’Occidente Cristiano una possibilità di respiro da Una ed Indivisa

4-  E’ stato sconfitto ovviamente dal post concilio sia di marca tradizionalista sia di marca progressista ..insomma Lefebvre e Kung sono fratelli gemelli monovulari .Paolo VI resta un gigante ..sconfitto vilipeso..obnubilato ma gigante

5-  Il Concilio di Trento e l’intera tradizione cattolica tridentina (certamente una tradziione ..ovvio) è stata ed è il massimo apogeo antiortodosso realizzato ..l’uniatismo nasce lì… ad esempio.. E’ la massima espansione del "compelle intrare”..

6-  Quindi non capisco certi amorazzi( e per certi aspetti faccio anch’io critica di me stesso) ortodossi -anche in un recente passato slavamente patriarcali -verso una sorta di recupero della civiltà tridentina..A meno che il dato sia banalmente politico ..una sorta di scelta di campo mondana e mondanizzata nella storia e nella storicità direi a destra ..o meglio in un certo tipo di destra

7-  Da ritornato e non da convertito certamente ho vissuto il trauma e la scelta chirurgica di dire Addio alla Chiesa che mi aveva e ha annunciato il Vangelo del Signore ma l’Addio è stato perché in libertà di cuore ho ritrovato l’Una ed Indivisa della pienezza del pleroma di Cristo Signore.. Questo implica e deduce il mio profondo rispetto e il mio affetto verso l’occidente cristiano che ho salutato ma che per primo e concretamente mi ha annunciato il Vangelo. .Non è il mio nemico anzi al contrario è ancora la casa dei miei familiari e di carissimi amici e di carissime amiche e nel mistero dello Spirito che soffia dove vuole nei cuori è esso stesso in frammento e fragilità e non nella pienzza un fatto e un evento cristiano

8-  Chi ritorna all’Una ed Indivisa del pleroma del Signore non ci sta perché banalmente ed oscenamente anticattolico o antiprotestante ma ci sta perché è l’Una ed Indivisa..Gli anti stanno dentro le strutture dei sopracitati fratelli gemelli monovulari.

IV INCONTRO DIOCESANO


PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
ED ESARCATO PER L’EUROPA MERIDIONALE
IV INCONTRO DIOCESANO
“Dove c’è il Vescovo lì c’è anche tutta la Chiesa”

Venezia, 15 – 17 Novembre 2011
Programma
Martedì 15 Novembre
16.00: Inizio dei Lavori in Cattedrale di San Giorgio dei Greci (moderatore: Prof. Renato D’Antiga). Preghiera e Benvenuto
16.30: Discorso di S. Em.za il Metropolita Gennadios: “La peculiare posizione del Vescovo nella Chiesa ed il sacramento della Confessione come preparazione spirituale per la Santa Eucaristia”. Discussione
17.30: P. Evangelos Yfantidis: “Visite Pastorali: ‘confermaci nella fede’ (cfr. Luca 22,32)”. Discussione
18.15: Intervallo - Inaugurazione della Mostra Permanente di “Libri Ortodossi in Italiano
18.45: Presentazione del Vangelo e dell’Apostolo in Italiano
19.00: P. Giovanni Festa: “L’insegnamento di San Ignazio di Antiochia sul Vescovo”. Discussione
19.45: P. Nicola Madaro: “La Cattedrale di San Giorgio dei Greci: presentazione storica ed artistica”. Discussione
21.00: Cena
22.30: Veglia e Divina Liturgia in Cattedrale, in memoria di San Matteo Apostolo
Mercoledì 16 Novembre
09.30: Partenza con il traghetto per il tour nelle isole della laguna di Venezia
09.30: Discussione sui seguenti argomenti:
i. Conservazione e trasmissione della Fede Ortodossa (introduce il P. Catalin–Ioan Pavaloaia)
ii. Uso delle lingue nazionali e dell’italiano nel culto divino (introduce il P. Giorgio Antonopoulos)
11.00: Arrivo a Murano (Palazzo Da Mula) e visita privata nella Mostra Internazionale di Icone Bizantine Contemporanee
12.00: Proseguimento del tour e riapertura della discussione sui seguenti argomenti:
i. Ruolo dei laici nella Chiesa Ortodossa (introduce il P. Atenagora Fasiolo)
ii. Movimento ecumenico e dialogo interreligioso (introduce la Dott.sa Elisabetta Fimiani)
13.30: Pellegrinaggio nella chiesa di san Giovanni in Bragora
14.00: Rinfresco nell’Aula Grande dell’Arcidiocesi
15.30: Visita Guidata nella Basilica di San Marco
18.00: Celebrazione dei Vespri in Monastero
19.00: Concerto del Coro Bizantino di Sign. Calomìris e presentazione dei tre Volumi, pubblicati in onore di S. Em.za il Metropolita Gennadios
21.00: Cena
Giovedì 17 Novembre
09.30: Divina Liturgia Pontificale in Cattedrale – Lettura del Comunicato Finale dell’Incontro
13.30: Pranzo Ufficiale offerto da S. Em.za il Metropolita Gennadios

mercoledì 12 ottobre 2011

Dalla Chiesa Ortodossa Russa


Dichiarazione del Patriarca Kirill sui nuovi disordini al Cairo


Il Primate della Chiesa Ortodossa Russa, nella dichiarazione che pubblichiamo qui di seguito, esprime la propria solidarietà con i cristiani d’Egitto. 
La Chiesa Ortodossa Russa segue con preoccupazione e tristezza gli avvenimenti in corso in Egitto. Ancora una volta viene sparso sangue e vengono distrutte chiese cristiane.  Si tratta dell’ennesima manifestazione della crescente intolleranza nei confronti dei cristiani e della dimostrazione della violazione della loro incolumità  fisica  e dei loro diritti nella società egiziana.
La nostra Chiesa sa bene, per la sua storia recente, che cosa significhino le sofferenze degli innocenti e la distruzione dei luoghi di culto. Noi leviamo la nostra voce in difesa dei nostri fratelli nella fede in Egitto e facciamo appello alla comunità internazionale a non rimanere indifferente a tale ingiustizia. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le altre organizzazioni internazionali, le grandi potenze che possono esercitare pressioni sulla politica delle nuove autorità egiziane devono condannare inequivocabilmente le persecuzioni contro i cristiani e fare tutto ciò che possono per rendere possibile la pace interreligiosa e la sicurezza nella regione.
Le tragiche prove che con gran coraggio attraversano i cristiani di Egitto sono anelli di una catena che causa una nuova, crescente ondata  di emigrazione. L’Egitto è un paese nel quale le comunità cristiana e musulmana hanno vissuto insieme per secoli. L’aggressione contro i cristiani resterà sulla coscienza di quelle forze fondamentaliste distruttrici che sono guidate da motivazioni per niente spirituali. Ci rivolgiamo ai leader del mondo islamico, esortandoli a condannare chiaramente la violenza verso i cristiani, a rispettare il loro diritto di professare apertamente la loro fede e mantenere le loro tradizioni religiose e culturali. In quest’ora, in cui lo stesso avvenire del dialogo cristiano-musulmano si trova messo a rischio, i leader religiosi devono dimostrare coi fatti il proprio attaccamento alla pace e al rispetto reciproco.
Sollecitiamo le autorità egiziane a porre immediatamente fine alla violenza contro l’antica comunità copta, agli omicidi dei cristiani, alla violazione delle chiese e dei luoghi di culto. Le dichiarazioni di dedizione ai principi della giustizia e dei diritti dell’uomo non sono sufficienti: occorre garantire il reale rispetto della libertà di coscienza nel paese. Alla comunità cristiana storica dell’Egitto deve essere assicurato il diritto di professare la propria fede liberamente e senza alcun pericolo, di mantenere le proprie antiche chiese e poterne costruire di nuove.
La Chiesa Russa esprime ancora un volta il proprio sostegno ai propri fratelli in Cristo dell’Egitto che sono nella sofferenza, incoraggiandoli a mantenere uno spirito di pace, a non cedere alle provocazioni e a restare, anche nella prova, fedeli al Salvatore.
+ Kirill

Patriarca di Mosca e di tutte le Russie

sabato 10 settembre 2011

Riflessione domenicale di Padre Seraphim

Серафим Валеряни Ропа
 
Domenica 11 settembre 2011
XIII dopo Pentecoste

Nel nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito. Amen.
“Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano!” Una frase che si ritrova ogni tanto nelle lettere di san Paolo, è la frase chi mi ha “salvato”. Quando iniziai a studiare qualcosa di teologia mi consigliarono un libro scritto da un protestante sull’origine del Nuovo Testamento. Ogni pagina di questo libro era per me un’angoscia, non so come riuscii a finirlo ma alla fine il succo del libro era che si poteva dubitare di tutto: che san Paolo avesse scritto almeno una lettera, che san Paolo fosse un credente, perfino si poteva dubitare che san Paolo fosse veramente esistito. Questo dubbio durò finché il mio padre spirituale mi disse: “Ci sono così tante specie di protestanti che non si riesce neanche a contarli, chissà se almeno credono nelle bistecche che mangiano, ma io ne dubito. San Paolo non scriveva le lettere di proprio pugno ma si faceva aiutare così come altri scrittori del Nuovo Testamento, per questo in alcune lettere si trovano stili letterali leggermente diversi ma spesso si trova la dicitura - Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano! – perché nei saluti finali o in una parte della lettera egli si “firmava” per dare l’autenticazione a quella lettera a chi conosceva la sua scrittura. Non guardare alla Bibbia soltanto, guarda anche alla Tradizione della Chiesa. Quando san Paolo scriveva ai Corinzi, ai Tessalonicesi, ai Filippesi… la Chiesa a Corinto, a Tessalonica, a Filippi già esisteva, è la Tradizione di quelle Chiese che ci ha tramandato le sue lettere come autentiche, è la Chiesa che ha fatto la Scrittura non che prendo la Scrittura e mi faccio la mia chiesa.” Trovai quelle parole illuminanti chiusi definitivamente il libro (e con esso l’ateismo al quale mi aveva condotto) e lo restituii per sempre alla biblioteca dimenticandomi per sempre titolo ed autore. Da allora cerco di leggere libri di teologia scritti da persone più affidabili e non dico cristiane ortodosse ma possibilmente almeno credenti.

Vi ricordo che domani per chi segue il calendario giuliano è la decollazione di san Giovanni il Battista quindi giorno di grande digiuno, e mercoledì 14 (cioè l’1 settembre) sarà il primo giorno dell’anno ecclesiastico. Mentre per chi segue il calendario gregoriano mercoledì 14 sarà l’esaltazione della Santa Croce quindi giorno di grande digiuno.
Buona Domenica a tutti.

p. Seraphim

mercoledì 7 settembre 2011

Dal sito: AsiaNews

Un “soddisfatto” Bartolomeo I spera nella 

riapertura della scuola di Chalki

Istanbul (AsiaNews) – Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, ha espresso grande soddisfazione per la decisione del premier Tayep Erdogan di restituire le proprietà sequestrate dopo il 1936 a tutte le minoranze non islamiche. Allo stesso tempo, incontrando il primo ministro turco, egli ha espresso la speranza che vi siano “passi ulteriori”. Erdogan ha risposto “ Questo è solo l’inizio”.
  Il patriarca spera con forza che ritorni alla Chiesa ortodossa la scuola teologica di Chalki e che venga riaperta l’accademia, fatta chiudere dal governo turco nel 1971.
 Quasi ad anticipare la possibilità dell’apertura, Bartolomeo ha già nominato mons. Elpidoforos Lambrinidis, metropolita di Bursa, come priore del monastero di Agia Triada (SS Trinità), e direttore degli studi: la scuola teologica di Chalki appartiene infatti al monastero.
  Dopo tante pressioni della comunità internazionale e soprattutto dell’Unione europea, il governo di Erdogan ha pubblicato un decreto con cui si restituisce alle minoranze greco-ortodosse, armene, ebree e altri gruppi non islamici, migliaia di proprietà che il governo turco aveva loro ingiustamente sottratto o sequestrato, contravvenendo ai loro impegni internazionali.
  La decisione ha sapore storico perché fa cambiare la visione delle minoranze religiose di Ankara, dopo oltre 70 anni.
 Ieri il patriarca ecumenico si è recato alla Madonna di Souda per la festa della Sacra Zona di Nostra Signora. La chiesa dove egli ha celebrato si trova a ridosso dell’antica muraglia bizantina nella città. Nella sua omelia, Bartolomeo I ha per la prima volta commentato la decisione del governo.
  “Oggi è un giorno molto particolare - ha introdotto il patriarca - perché i festeggiamenti avvengono a pochi giorni dall’annuncio della restituzione delle proprietà da parte del governo turco, sottratteci ingiustamente dopo il 1936. É un momento di grande gioia non soltanto per noi cristiani ortodossi, ma per tutte le minoranze che vivono da secoli su queste terre”
  “Meglio tardi che mai” ha esclamato, e ha aggiunto: “Se la Turchia si ritiene uno Stato di diritto, tutto deve realizzarsi nel contesto della giustizia e non dell’illegalità”.
 Alcuni commentatori sottolineano questa frase perché essa inquadra l’iniziativa di Erdogan, non come un atto di favore verso le minoranze non musulmane, ma come un atto di ripristino per un’ingiustizia perpetrata ai loro danni, malgrado gli impegni e gli accordi internazionali assunti dai precedenti governi turchi e mai rispettati.
  Bartolomeo ha infine riferito che nell’esprimere la sua soddisfazione, gioia e ringraziamenti ad Erdogan, ha voluto ricordargli che “tutti sono in attesa di ulteriori passi significativi verso le minoranze non musulmane”. Il premier gli ha risposto: “Questo è solo I’inizio”.
  Intanto il patriarca ecumenico ha nominato proprio ieri il nuovo priore del monastero di Agia Triada (SS Trinità), al quale appartiene la scuola teologica di Chalki. Il nuovo priore è mons. Elpidoforos Lambrinidis, metropolita di Bursa. Egli sarebbe destinato ad assumere la direzione degli studi di Chalki, non appena la scuola verrà riaperta.
  Negli ambienti diplomatici si vocifera che questa nomina fa presagire la probabile ed imminente riapertura della scuola teologica di Chalki, perchè - si dice – “Erdogan vuole chiudere tutte le pendenze con le minoranze non musulmane, retaggio dei governi del vecchio establishment”.
  Le scelte a favore delle minoranze non islamiche mostrano il premier impegnato in una nuova geopolitica mediorientale. Il gesto ulteriore della riapertura di Chalki lo riqualificherebbe ancora di più non solo agli occhi degli occidentali, ma in tutta l’area.

martedì 6 settembre 2011

11 settembre (29 agosto): Martirio del Precursore e cugino di Gesù Giovanni il Battista.

LA DECOLLAZIONE DEL SANTO GLORIOSO PROFETA,
PRECURSORE E BATTISTA GIOVANNI
Commemorazione l'11 settembre  (29 agosto)

La decollazione del Profeta, Precursore del Signore, Giovanni Battista: Gli evangelisti Matteo (14,1-12) e Marco (6,14-29) ci hanno lasciato i racconti del martirio di Giovanni Battista avvenuto nell’anno 32 dopo la nascita di Cristo.
Dopo il Battesimo del Signore, san Giovanni Battista fu rinchiuso in prigione da Erode Antipa, il tetrarca (sovrano di un quarto della Terra Santa) e governatore della Galilea. (Dopo la morte del re Erode il Grande, i Romani divisero il territorio della Palestina in quattro parti, e misero un governatore a capo di ogni parte. Erode Antipa ricevette la Galilea dall’imperatore Augusto).
Il profeta di Dio Giovanni aveva apertamente denunciato Erode per aver lasciato la moglie legittima, la figlia del re arabo Areta, e poi aver cominciato a convivere con Erodiade, moglie di suo fratello Filippo (Luca 3,19-20). Il giorno del suo compleanno, Erode fece un banchetto per i dignitari, gli anziani e un migliaio di capi del popolo. Salomè, figlia di Erodiade, danzò innanzi agli ospiti ed Erode ne fu incantato. In segno di gratitudine verso la ragazza, giurò di darle tutto quello che avrebbe chiesto, finanche la metà del suo regno.
La vile ragazza su consiglio della sua malvagia madre Erodiade chiese che su un piatto le fosse data la testa di Giovanni il Battista. Erode si inquietò, perché temeva l’ira di Dio per l’omicidio di un profeta, che prima aveva ascoltato. Ebbe anche paura del popolo, che amava il santo Precursore. Ma a causa degli ospiti e del suo giuramento sconsiderato, diede ordine di tagliare la testa di san Giovanni e di darla a Salomè.
Secondo la tradizione, anche dopo la morte la bocca del predicatore del pentimento ancora una volta si aprì e gridò: “Erode, non ti è lecito avere la moglie di tuo fratello Filippo”. Salomè prese il piatto con la testa di san Giovanni e lo diede a sua madre. Erodiade in preda alla frenesia oltraggiò ripetutamente la testa del santo facendola poi gettare in un luogo immondo. Ma la pia Giovanna, moglie di Cusa amministratore di Erode, seppellì la testa di Giovanni Battista in un vaso di terra sul Monte degli Ulivi, dove Erode aveva un appezzamento di terreno. (Il ritrovamento del Capo Venerabile viene celebrato il 24 febbraio). Il corpo santo di Giovanni Battista quella notte fu preso dai suoi discepoli e sepolto a Sebastia, là dove l’atto malvagio era stato compiuto.
Dopo l’omicidio di san Giovanni Battista, Erode continuò a governare per un certo tempo. Durante il processo che precedette la morte del Salvatore, Ponzio Pilato, governatore della Giudea, gli inviò Gesù Cristo per farlo giudicare, ma Erode dopo averlo beffeggiato glielo rimandò (Luca 23, 7-12).
Il giudizio di Dio giunse su Erode, Erodiade e Salomè già durante la loro vita terrena. Salomè in un inverno, attraversando il fiume Sikoris, cadde attraverso il ghiaccio, che aveva ceduto in modo tale che il suo corpo era in acqua, ma la sua testa era intrappolata al di sopra del ghiaccio. E avvenne che come un tempo ella danzava con i piedi sulla terra, ora invece si agitava disperatamente nell’acqua gelata. Così rimase intrappolata fino al momento in cui il ghiaccio affilato le tagliò il collo.
Il suo cadavere non venne trovato, ma la testa venne portata ad Erode ed Erodiade, allo stesso modo in cui un giorno lei aveva portato la testa di san Giovanni Battista. Il re arabo Areta, per vendicare l’affronto mostrato a sua figlia, mosse guerra contro Erode. Erode sconfitto subì l’ira dell’imperatore romano Caio Caligola (37-41) e fu esiliato con Erodiade prima in Gallia, e poi in Spagna.
La Decollazione di San Giovanni Battista, è un giorno di festa stabilito dalla Chiesa, in cui si osserva un digiuno stretto a motivo del dolore dei cristiani per la morte violenta del santo. In alcuni paesi ortodossi i devoti in questo giorno non mangiano da un piatto piano o usano un coltello o mangiano cibo di forma rotonda.
Oggi la Chiesa fa memoria dei soldati ortodossi uccisi sul campo di battaglia, come stabilito nel 1769 al tempo della guerra della Russia contro i turchi e i polacchi.
 

Tradotto per © Tradizione Cristiana da E. M. agosto 2011